ما طراحی و ساخت انواع قطعات مورد استفاده در کارخانه ها را انجام می دهیم. ما قادر هستیم هر نوع قطعه ای را با هر خصوصیت و شرایط در خواستی مشتری تولید کنیم. اگر
قطعه ای نیاز دارید که هیچ جا توان تولید آن را ندارد، به برکوصنعت مراجعه کنید و معجزه را ببینید.